Tony Schoen

La Traviatadreef 2
3561 KS Utrecht

06 25272707
tony@tonyschoen.nlKvK 30277258
BTW 141449536B01
IBAN NL37TRIO0390395951De foto op mijn homepage nam ik tijdens mijn wandeling van Utrecht naar Rome, in de buurt van Montauville, Frankrijk.

September 2012  / De gemeente Tilburg, Essent, Attero en Brabant Water vroegen een consortium onder leiding van bureau Except een visie te ontwikkelen voor de Tilburge stadsverwarming. Binnen het consortium was ik verantwoordelijk voor het opstellen en doorrekenen van verschillende scenario’s voor het warmtenet.

Ongeveer 30 jaar geleden is in Tilburg grootschalig geïnvesteerd in een warmtenet, gevoed vanaf de Amercentrale in Geertruidenberg. Het net, aangelegd vanaf 1979, levert inmiddels warmte aan ruim 28.000 huishoudens (circa 30% van de Tilburgse woningen) en 300 bedrijven, met als grootste afnemers van warmte Tilburg University en het TweeSteden ziekenhuis.

Uitgangspunten voor de ontwikkelde visie is een verduurzaming van het warmtenet, zowel ecologisch, economisch als sociaal. Concreet betekent dit:
– Ecologische verduurzaming, het aansluiten van nieuwe duurzame, lokale warmtebronnen.
– Economische verduurzaming, het ontwikkelen van business modellen die voor nu en voor de langere termijn bestendig zijn en waarde bieden voor klanten en aanbieders.
– Sociale verduurzaming, verbeteren het imago van warmtelevering en het draagvlak bij klanten.

Doorgerekende scenario’s
Voor verschillende scenario’s is de verdiencapaciteit voor de doorontwikkeling van het Tilburgse warmtenet onderzocht. Onder verdiencapaciteit verstaan we de totale inkomsten die met het warmtenet kunnen worden gerealiseerd tussen nu en 2045. Daarbij is uitsluitend gekeken naar kosten en opbrengsten in de toekomst. Voor ieder scenario is ook berekend wat de bijdrage aan de gemeentelijke klimaatdoelstelling is.
De scenario’s beschrijven mogelijke toekomstige ontwikkelingen. We onderscheiden drie typen scenario’s.
1. Het basisscenario: het huidige net, in combinatie met een autonome ontwikkeling van warmtevraag
2. Uitbreiding van de warmtevraag, bijvoorbeeld door het aansluiten van (bestaande) bedrijventerreinen of nieuwe woningbouwlocaties
3. Verduurzaming van het aanbod van warmte door het bouwen van een biomassacentrale op de locatie De Spinder, of door het invoeden van aardwarmte.

Vervolg
Ennatuurlijk, Enexis en de gemeente Tilburg tekenden op 29 september 2016 een ‘Green Deal Warmtevoorziening Tilburg’ voor het maken van afspraken over een toekomstige duurzamere warmtevoorziening voor Tilburg. De ambitie is om 16.000 extra huishoudens aan te sluiten op alternatieve warmtevoorzieningen. Daarvoor starten binnenkort proefprojecten.